Prawo  • Najważniejsze punkty regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego:
§ 7 [Zakaz zamieszkiwania] 1. Działka nie może być wykorzystywana do zamieszkiwania. 2. Przez
zamieszkiwanie rozumie się przebywanie z zamiarem skupienia i realizacji swoich spraw życiowych. 3. Altana działkowa na terenie działki w ROD nie jest obiektem mieszkalnym; przebywanie w niej nie może stanowić podstawy do urzędowego potwierdzenia czasowego lub stałego pobytu.

§ 42 [Kompostownik] 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. 2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki. 3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

§ 43 [Zbiornik na nieczystości ciekłe] 1. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec. 2. Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. 3. Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.

§ 44 [Altana działkowa] 1. Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna. 2. Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2 . Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2 . 3. Altana działkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim. 4. Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.

§ 51 [Ogrodzenie działki] 1. Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe. 2. Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego 8 oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

§ 52 [Żywopłoty] 1. Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty. 2. Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra. 3. Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.

§ 67 [Obowiązki porządkowe] Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki i ROD, 2) nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę, 3) utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne: a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach, b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§ 72 [Oznaczenie alejek i działek] 1. Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery. 2. Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.